Facebook Statistics

Webinár EFSA k FEIM (31.3.2021)

09-03-2021

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný interaktívny webinár k „Food enzyme intake model“ (FEIM).

Potravinárske enzýmy povolené na umiestnenie na trh EÚ v súlade s nariadením (ES) č. 1331/2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prídavných látok, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm. Na podporu rozhodnutia o povolení EFSA hodnotí bezpečnosť potravinárskych enzýmov za predpokladaných podmienok použitia.

V roku 2009 bola uverejnená príručka EFSA, ktorá má žiadateľom pomôcť pri príprave dokumentácie k potravinárskym enzýmom. EFSA túto príručku aktualizuje na základe najnovšieho vedeckého vývoja a „best practices“. Príručka obsahuje nový model FEIM na odhad expozície potravin árskym enzýmom v strave, ktorý využíva údaje o európskej spotrebe.

Cieľom webinára je vysvetliť zainteresovaným stranám, aké informácie potrebné na použitie modelu FEIM, ako aj zdôrazniť význam spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami pre konsolidáciu vstupných údajov na skompletizovanie modelu FEIM.

Webinár sa uskutoční 31. 03. 2021 od 09.30-12.30.

Registrovať sa môžete do 24. 03. 2021. V registračnom formulári môžete posiela ť otázky na webinár. Zadávať otázky počas webinára budete môcť prostredníctvom chat-boxu.

Program a viac informácií nájdete na webovej stránke EFSA. Akékoľvek ďalšie otázky adresujte na events@efsa.europa.eu.


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood