Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Vzory formulárov o prijatí minimálnej pomoci

16-01-2008

(vyplní príjemca minimálnej pomoci do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom minimálnu pomoc prijal)

Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci podľa nariadení Komisie:
 

  • (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby
  • (ES) č. 875/2007 z 24.07.2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva

Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15.decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na pomoc de minimis

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)