Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu v plnom prúde...

08-09-2015

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.esf.gov.sk

 

V rámci projektu Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa úspešne začala realizácia vzdelávacích aktivít vo viacerých regiónoch Slovenska.

Prvou vzdelávacou podaktivitou, ktorú zamestnanci nášho rezortu absolvovali v mesiaci august, bola z oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“). Konkrétne išlo o školenie „MS Word pre pokročilých užívateľov“.

Školenia prebiehali v Bratislavskom, Košickom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji a celkovo sa ich zúčastnilo 40 zamestnancov rezortu.

Počas tohto vzdelávania mali účastníci možnosť prakticky si vyskúšať pokročilejšie funkcie a postupy pri práci s MS Word, ktoré môžu využiť priamo vo svojej každodennej práci.

V tomto čase sa už realizujú ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na jazykovú prípravu z anglického jazyka a z oblasti IKT – MS Excel pre pokročilých užívateľov.

Na základe priebežného monitorovania a sledovania úrovne týchto aktivít zaznamenávame veľmi dobrú odozvu zamestnancov so školením v oblasti informatiky.

Po prekonaní počiatočných problémov pri zaraďovaní zamestnancov do jednotlivých skupín v oblasti jazykového vzdelávania sa stretávame s pozitívnym hodnotením aj tohto typu školenia.

Ďalej pripravujeme  špecifické vzdelávanie v aktuálnych odborných témach rezortu, o ktorých budeme bližšie informovať v priebehu jeho realizácie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood