Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva pre výber externých recenzentov EFSA

05-05-2009

Vážení experti,

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) vydal výzvu pre výber externých recenzentov, ktorí budú napomáhať úradu prehodnocovať kvalitu vedeckej práce EFSA.

Prostredníctvom tejto výzvy sa EFSA snaží nájsť externých odborníkov, ktorí by pomohli EFSA určiť, či pri vývoji svojich vedeckých výstupov pri zbere, popise, hodnotení a interpretácií vedeckých dát boli dodržané najlepšie hodnotiace postupy.

Experti budú taktiež hodnotiť, či závery a odporúčania boli podporené adekvátnym zdôvodnením s dôrazom na interpretáciu dát a s patričným dôrazom na všetky predpoklady a neistoty, a či závery odrážajú dostatočne riešenia podľa mandátu.

Pracovnú skupinu bude tvoriť 24 expertov, pričom EFSA vytvorí aj zoznam náhradníkov. V každej z uvedených siedmich oblastí budú pracovať traja experti: hodnotenie chemického rizika a príbuzných oblastí (2 skupiny), výživa a nové potraviny, hodnotenie biologického rizika a zoonózy – zber dát, zdravie a pohoda zvierat, zdravie rastlín, GMO, metódy hodnotenia rizika a novovznikajúce riziká.

Externé hodnotenie bude časťou celkového revízneho systému EFSA, ktorý pomôže vyhodnotiť kvalitu vedeckej činnosti EFSA. Systém tvoria tri časti:

  1. sebahodnotenie počas vývoja dokumentov;
  2. vnútorné preskúmanie vedeckými parcovníkmi a zamestnancami komunikačného oddelenia EFSA;
  3. externé prehodnotenie nezávislými externými odborníkmi.

Cieľom tejto výzvy je identifikovať odborníkov, ktorí majú záujem zúčastniť sa externého prehodnotenia v rámci programu zabezpečenia kvality.

Majte prosím na pamäti, že do tejto výzvy sa môžu zapojiť len experti, ktorí sa aktívne nezapájali do vedeckej práce EFSA v priebehu posledných dvoch rokov, t.j. po 15. 6. 2007.

Výzva končí 15.6. 2009.

Ďalšie informácie, ako aj prihláška, sú zverejnené na web stránke EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902476515.htm