Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na zapojenie sa do výskumnej a inovačnej akcie – Optimising future obesity treatment (IMI2-2019-17-01)

30-01-2019

Výskumná a inovačná akcia (RIA):    Topic 1: Optimising future obesity treatment

ID:                                                        IMI2-2019-17-01

Deadline na prihlásenie sa:               25. 04. 2019

Finacovanie:                                       program Horizon 2020

 

22. 01. 2019 bola otvorená výzva na zapojenie sa do RIA „Optimising future obesity treatment" (optimalizácia budúcej liečby obezity) v rámci Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (IMI2 JU).

Výzva do RIA

Prevalencia obezity u dnešnej populácie stúpa. V súčasnosti postihuje viac ako 650 miliónov ľudí všetkých vekových kategórií a predstavuje jednu z najvýznamnejších globálnych zdravotných hrozieb. Momentálne neexistuje možnosť predpovedať reakciu jednotlivcov na liečbu obezity.

Obezita môže prinášať širokú škálu zdravotných komplikácií, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus  typu 1 a 2 (T1D a T2D), rakovina, muskuloskeletálne poruchy, psychosociálna nerovnováha a znížená kvalita života. Obezita tiež ovplyvňuje liečbu iných ochorení.

Z uvedených dôvodov  je potrebné lepšie pochopiť obezitu a zároveň definovať a optimalizovať budúcu prevenciu a liečbu obezity ako aj jej komplikácií.

Rozsah

Cieľom tejto výzvy je identifikácia  patofyziologicky a klinicky významných podskupín obéznych, ktoré následne umožnia optimalizáciu prevencie a liečby obezity ako aj jej komplikácií. Toto sa uskutoční prostredníctvom kohortových, observačných alebo intervenčných štúdií. Cieľom je vytvoriť databázu s dostatočnými údajmi pre stratifikáciu obezity na podskupiny. Pozornosť bude špecificky venovaná obezite a diabetes mellitus typu 1 (T1D) a diabetes mellitus typu 2 (T2D).

Očakávaný vplyv

Účinnejšia a osobitejšia budúca liečba obezity:

  • zvýšené pochopenie a rešpektovanie obezity ako chronického ochorenia
  • potenciál pre nové a inovatívne diagnostiky na klasifikáciu a hodnotenie obezity
  • zvýšený potenciál na rozvoj cielenej prevencie obezity a zásahov v oblasti životného štýlu
  • zvýšený potenciál na poskytovanie cielenej, bezpečnej a účinnej liečby klinicky významným podskupinám pacientov s obezitou
  • lepšie pochopenie ako obezita ovplyvňuje ďalšie ochorenia (dokazuje to vplyv na incidenciu, vlastnosti, liečbu, náklady a výsledky (napr. pri T1D)

Financovanie

Táto RIA je financovaná v rámci programu Európskej komisie Horizon 2020 (webovú stránku programu Horizon 2020 nájdete TU). Podmienky zapojenia sa do projektov financovaných v rámci Horizon 2020 sú uvedené TU.

Bližšie informácie

Podrobné informácie o tejto RIA sú dostupné na webovom portáli Výskumnej platformy EFSA, webovom portáli EK Research & Innovation a v dokumente IMI2 17th Call for proposals (orientačný rozpočet pre výzvu je na str. 43)

Čo je IMI?

Iniciatíva Innovative Medicines Initiative (IMI) je spoločne financovaná Európskou komisiou (EK) a Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA).  IMI sa sústredí na oblasť verejného zdravia, pokrýva tiež oblasť výskumu a inovácie v oblasti prírodných vied. Ciele iniciatívy sú implementované prostredníctvom výskumných a inovačných akcií (RIA) a koordinačných  a podporných akcií (CSAs), v rámci ktorých spolupracujú verejné inštitúcie so súkromným sektorom, pracujú na spoločnej expertíze, delia sa o vedomosti a zdroje.

Do IMI sa môže zapojiť široké spektrum partnerov – stredne veľké firmy (napr. z biomedicínskej oblasti, zdravotníckych informačných technológií, humánnej a veterinárnej diagnostiky, atď.). Zapojenie širšej komunity má pomôcť k vývoju nových prístupov a technológií, ktoré budú slúžiť na prevenciu, diagnózu a liečbu ochorení s veľkým dopadom na verejné  zdravie.

V rámci Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (IMI2 JU) budú realizované tieto RIA:

  • Topic 1: Optimising future obesity treatment
  • Topic 2: Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome
  • Topic 3: Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products

Výzva bola zverejnená na webovom sídle Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v rámci Výskumnej platformy EFSA. Výskumná platforma poskytuje informácie o programoch financovania, ktoré sú relevantné pre oblasť bezpečnosti potravín a tiež o výzvach na financovanie projektov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood