Facebook Statistics

Kancelária ministra

Výzva na Tender "Pomoc expertov pri príprave Súhrnnej správy o zoonózach a alimentárnych nákazách v EÚ za rok 2016 - Salmonella spp."

17-02-2017

Pomoc expertov pri príprave Súhrnnej správy o zoonózach a alimentárnych nákazách v EÚ za rok 2016 - Salmonella spp.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood