Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender: Podpora pre štatistické hodnotenie komaparatívnej analýzy a pre hodnotenie toxikologických štúdií - GMO

11-07-2018

Dňa 26.6.2018 bola v Oficiálnom vestníku EK zverejnená výzva úradu EFSA na tender (OC/EFSA/GMO/2018/02), zameraného na podporu pre štatistické hodnotenie komaparatívnej analýzy GM poľných skúšok a pre hodnotenie toxikologických štúdií, ktoré sú potrebné pre hodnotenie bezpečnosti GM potravín/krmív.

Cieľom tejto výzvy je uzatvorenie priamej rámcovej zmluvy na obdobie 4 rokov. Rámcová zmluva bude realizovaná prostredníctvom špecifických zmlúv, alebo objednávok. V špecifickej zmluve, resp. objednávke sa stanovia špecifické podmienky na vykonanie jednotlivých úloh

Špecifické ciele (výzva je rozdelená do dvoch častí):

  • Časť 1 – prípravná podpora štatistického hodnotenia komparatívnej analýzy poľných skúšok GM rastlín (účelom je poskytnúť štatistickú podporu pre GMO Panel EFSA s ohľadom na analýzu dát zozbieraných z poľných skúšok na vykonanie kompozičnej, agronomickej a fenotypovej charakterizácie GM rastlín);
  • Časť 2 – prípravná podpora hodnotenia toxikologických štúdií slúžiacich na podporu hodnotenia rizika GM potravín/krmív (účelom je poskytnúť podporu pre GMO Panel EFSA, kontrolou dodržiavania toxikologických štúdií predložených v rámci žiadostí o povolenie GM potravín/krmív).

Ďalšie informácie o výzve nájdete na: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:272188-2018:TEXT:EN:HTML

Termín na zasielanie ponúk je do: 9.8.2018 do 14:30

  • Prihlásiť sa do výzvy je potrebné na jednotlivé časti samostatne.
  • Rozpočet na časť 1 je stanovený na max 160 000 € (bez DPH)
  • Rozpočet na časť 2 je stanovený na max 140 000 € (bez DPH)

Maximálny rozpočet na túto výzvu je 300 000 € (bez DPH). Akákoľvek ponuka presahujúca tento limit nebude braná do úvahy. Ponúknutá cena nie je jediným kritériom pre uzatvorenie rámcovej dohody.

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle EK e-Ted: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3749  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood