Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender „Podpora národných prieskumov o výžive v súlade s EU Menu (7.podpora). “Prieskum u dospelých”, zahŕňajúci populáciu vo veku od 10 do 74 rokov.“enia v EÚ

12-07-2017

VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO TENDRA

Referencia: OC/EFSA/DATA/2017/01

Predmet: Podpora národných prieskumov o výžive v súlade s metodológiou EU Menu (siedma podpora). “Prieskum u dospelých”, zahŕňajúci populáciu vo veku od 10 do 74 rokov.

Procedurálny postup: otvorená výzva

Kód projektu: P-DATA-01/EU MENU

Špecifikácia výberového konania:

 • Cieľ 1: upraviť alebo rozvinúť metodiku, ktorá sa má použiť v národnom prieskume spotreby potravín v súlade s usmerneniami EFSA k metodike EU Menu; následne pripraviť a poskytnúť EFSA národné protokoly a súvisiace dokumenty a riadiť a vykonať zber dát
 • Cieľ 2: pripraviť a zaslať EFSA dáta o spotrebe potravín a súvisiace informácie zozbierané v prieskume vo formáte požadovanom úradom EFSA

Úlohy:

 • Pre cieľ 1: „Prieskumy u detí“ by mali prednostne pokrývať nasledovné podskupiny
  • Adolescenti (od 10 do 17 rokov)
  • Dospelí (od 18 do 64 rokov)
  • Starší ľudia (od 65 do 74 rokov)

  Pokrytie aspoň dvoch podskupín (pričom jednou musia byť dospelí) je povinné.

 • Pre cieľ 2: Spotreba potravín a súvisiace údaje sa poskytnú úradu EFSA podľa spoločného dátového modelu (uvedeného v príloh 6) a pomocou štruktúrovanej schémy XML, definovanej a poskytnutej úradom EFSA (počas prvého stretnutia o postupe v riešení) a prostredníctvom aplikácie s názvom Data Collection Framework (DCF). Skúška na odovzdanie konečnej databázy musí byť vykonaná prostredníctvom webového portálu pomocou vyššie uvedenej schémy XML (XSD). Všetky súbory musia byť pripravené pomocou systému kódovania znakov UTF-8. Tento model, ktorý opisuje premenné a spôsob, akým majú byť kodifikované, ako aj spôsob používania DCF, budú popísané úradom EFSA počas výročných schôdzí. Prístup k aplikácii DCF bude poskytnutý iba kontraktorom.

Termín na zapojenie sa do výzvy: 13.10.2017 do 14:30

Výzva a jej špecifikácie sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=2683

a zároveň je zverejnená aj v Oficiálnom vestníku EÚ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265063-2017:TEXT:EN:HTML&src=0


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood