Facebook Statistics

Výzva na tender: Podpora národných prieskumov o výžive v súlade s EU Menu (7.podpora) “Prieskum u detí”, zahŕňajúci deti vo veku od 3 mesiacov do 9 rokov.

12-07-2017

VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO TENDRA

Referencia: OC/EFSA/DATA/2017/02

Predmet: Výzva na tender: Podpora národných prieskumov o výžive v súlade s EU Menu (7.podpora) “Prieskum u detí”, zahŕňajúci deti vo veku od 3 mesiacov do 9 rokov.

Procedurálny postup: otvorená výzva

Kód projektu: P-DATA-01/EU MENU

Špecifikácia výberového konania:

 • Cieľ 1: upraviť alebo rozvinúť metodiku, ktorá sa má použiť v národnom prieskume spotreby potravín v súlade s usmerneniami EFSA k metodike EU Menu; následne pripraviť a poskytnúť EFSA národné protokoly a súvisiace dokumenty a riadiť a vykonať zber dát
 • Cieľ 2: pripraviť a zaslať EFSA dáta o spotrebe potravín a súvisiace informácie zozbierané v prieskume vo formáte požadovanom úradom EFSA

Úlohy:

 • Pre cieľ 1: „Prieskumy u detí“ by mali prednostne pokrývať nasledovné podskupiny
  • Kojenci (od troch mesiacov do 1 roka, t.j. pod 12 mesiacov)
  • Batoľatá (od jedného do troch rokov, t.j. pod tri roky)
  • Ostatné deti (od troch do deviatich rokov)

  Pokrytie aspoň dvoch podskupín (pričom jednou musia byť batoľatá) je povinné.

 • Pre cieľ 2: Spotreba potravín a súvisiace údaje sa poskytnú úradu EFSA podľa spoločného dátového modelu (uvedeného v príloh 6) a pomocou štruktúrovanej schémy XML, definovanej a poskytnutej úradom EFSA (počas prvého stretnutia o postupe v riešení) a prostredníctvom aplikácie s názvom Data Collection Framework (DCF). Skúška na odovzdanie konečnej databázy musí byť vykonaná prostredníctvom webového portálu pomocou vyššie uvedenej schémy XML (XSD). Všetky súbory musia byť pripravené pomocou systému kódovania znakov UTF-8. Tento model, ktorý opisuje premenné a spôsob, akým majú byť kodifikované, ako aj spôsob používania DCF, budú popísané úradom EFSA počas výročných schôdzí. Prístup k aplikácii DCF bude poskytnutý iba kontraktorom.

Termín na zapojenie sa do výzvy: 13.10.2017 do 14:30

Výzva a jej špecifikácie sú dostupné na webovom sídle Európskej komisie: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=2682

a zároveň je zverejnená aj v Oficiálnom vestníku EÚ: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265062-2017:TEXT:EN:HTML&tabId=1