Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender OC/EFSA/AMU/2018/02„Crowdsourcing: efektívne zapojenie komunít do hodnotenia rizika potravín a krmív (preskúmanie modelu spolupráce)“

10-08-2018

Dňa 6. 7. 2018 bola v Oficiálnom vestníku EK zverejnená výzva Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na tender (OC/EFSA/AMU/2018/02) „Crowdsourcing: efektívne zapojenie komunít do hodnotenia rizika potravín a krmív (preskúmanie modelu spolupráce)“.

Špecifické ciele tendra:

  1. Zapojenie vedecky iniciatívnych občanov do zhromažďovania údajov o geografickej distribúcii a množstve diviakov v Európe, a to pomocou moderných informačných systémov ako sú webové platformy, tablety, smarfóny alebo iné zariadenia.
  2. Zaviesť celoeurópsky projekt s harmonizovanými nástrojmi a metódami.
  3. Spojiť iniciatívnych občanov za pomoci efektívnej komunikácie medzi rôznymi krajinami, jazykmi a kultúrami.
  4. Zaviesť a podporiť štandardy pre metadáta s cieľom podpory zdieľania údajov medzi rôznymi projektmi o monitorovaní voľne žijúcich zvierat a tiež podporiť interoperabilitu dát s otvoreným prístupom pri zohľadnení existujúcich noriem.
  5. Navrhnúť a implementovať stratégie a postupy na podporu zberu vysoko kvalitných údajov o geografickej distribúcii a množstve diviakov.
  6. Navrhnúť a implementovať metódu na posúdenie kvality údajov o geografickej distribúcii a množstve diviakov, zhromaždených od občanov a porovnať ich s profesionálne zhromaždenými údajmi.
  7. Navrhnúť a implementovať metódu modelu geografickej distribúcie a množstve diviakov v Európe, ktorá bude založená na údajoch zhromaždených od občanov.
  8. Posúdiť uplatniteľnosť zberu dát od občanov pri monitoringu voľne žijúcich zvierat v Európe a poskytnúť prehľad potenciálnych obmedzení, výhod, pridaných hodnôt, najlepších postupov, ktoré podporia kvalitu údajov a účasť na zbere dát.

Termín na zasielanie ponúk je stanovený do: 28.9.2018, 14:30 hod.

Tender bude vykonaný prostredníctvom priamej rámcovej zmluvy, uzatvorenej na obdobie 24 mesiacov.

Maximálny rozpočet na výzvu je 200 000 € (bez DPH). Akákoľvek ponuka presahujúca tento limit nebude braná do úvahy. Ponúknutá cena nie je jediným kritériom pre uzatvorenie dohody.

Celú špecifikáciu výzvy nájdete na webovom sídle Európskej komisie TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3831

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood