Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzvy

Oznámenie o aktualizácii kritérií pre hodnotenie a výber projektov CIZS

29-07-2019

MZ SR ako SO pre IROP oznamuje žiadateľom, že na 8. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný boli schválené aktualizované kritéria pre hodnotenie a výber projektov v rámci  špecifického cieľa 2. 1. 2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom  integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. Aktualizácia kritérií zohľadňuje novelizáciu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku  poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov prijatú zákonom č. 154/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2019.

Aktualizované hodnotiace a výberové kritéria budú prvýkrát použité v konaní o žiadosti o NFP v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-2019-43. Aktualizované kritéria nemajú negatívny vplyv na žiadnu z predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ale ich zmena je v prospech predložených žiadosti, nakoľko pri hodnotení sa nebude zohľadňovať (bodovať) výsledok posudzovania projektového zámeru vo vzťahu k pozitívnej/negatívnej hodnotiacej správe.

Kritériá a dokumentácia zasadnutia sú dostupné na uvedenej adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1094&navID2=1094&sID=67&id=14404


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood