Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít základných škôl Bratislavského kraja, Kód výzvy: IROP-PO7-SC74-2021-73

29-06-2021

 

Oznam o úprave znenia „Aktualizácie č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji č. IROP-PO7-SC74-2021-73“

RO pre IROP informuje žiadateľov, že v súvislosti s aktualizáciou č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji č. IROP-PO7-SC74-2021-73“ zverejnenou dňa 15.12.2021 na webe RO pre IROP https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-kapacit-zakladnych-skol-bratislavskeho-kraja-kod-vyzvy-irop-po7-sc74-2021-73/1124-67-1124-16926/,  došlo k úprave znenia prílohy s názvom „Aktualizácia_3“. Zmena sa týka informácie o začatí aplikácie zásobníka projektov (čl. II. ZMENY NA ZÁKLADE AKTUALIZÁCIE A ZDVÔDNENIE ZMIEN).

Výzva a ostatné prílohy ostávajú v pôvodnom zverejnenom znení.


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood