Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzvy

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

27-08-2020

Výsledky výzvy

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)