Facebook Statistics

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

18-05-2018

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie obsahových námetov pre podopatrenie 1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností -  b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov.

Ministerstvo výzvu vyhlasuje v záujme pokrytia dopytu mladých poľnohospodárov po absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.

V súvislosti s podmienkou výberových kritérií v bode 2.5.2 Výzvy č. 9/PRV/2015 na podopatrenie 6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov v zmysle ktorej musí žiadateľ absolvovať akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, je predmetná výzva 3/2018 zameraná prioritne iba na oblasť „Vzdelávanie začínajúcich, mladých poľnohospodárov zamerané na podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výroby“.

Nakoľko je v tomto prípade nevyhnutá akreditácia vzdelávacej aktivity zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, čo je časovo náročný proces, bude potvrdenie o akreditácii vyžadované a overované až pri predkladaní žiadostí o NFP na PPA, t.j. v druhom kole podávania žiadostí.“dokument k dispozícii na stiahnutie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood