Facebook Statistics

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na podopatrenie 4.1 Investície do poľnohospodárskych produktov, oblasť obnoviteľné zdroje energie

05-06-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu č. 29/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podopatrenie 4.1 Investície v poľnohospodárskych podnikoch, oblasť obnoviteľné zdroje energie.

Výzva sa zameriava na investície do využívania energie z geotermálnych vrtov pri pestovaní plodín špeciálnej rastlinnej výroby; investície na energetické využitie biomasy vzniknutej primárne zo živočíšnej výroby poľnohospodárskeho podniku ako aj na založenie porastov rýchlorastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín.

Podpora je pre poľnohospodárske podniky, ktoré vyrobenú energiu spotrebujú u seba a tak zvyšujú svoju nákladovú efektívnosť.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa budú prijímať v termíne 15. 8. 2018 - 14. 9. 2018

Všetky potrebné informácie pre záujemcov sú dostupné tu: http://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-oze


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood