Facebook Statistics

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na podopatrenie 16.4 Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce

05-06-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke výzvu č. 32/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podopatrenie 16.4 Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca. Výzva je zameraná na integrované projekty, ktoré predkladajú min. 3 subjekty, ktorých spolupráca je medzi aktérmi v poľnohospodárstve a potravinovom reťazci. Integrované projekty zahŕňajú jednak činnosti v rámci podopatrenia 16.4 a jednak aj činnosti v rámci podopatrenia 4.1 Investície v poľnohospodárskom podniku alebo v rámci podopatrenia 4.2 Investície pre spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

Podpora je zameraná na lepšiu integráciu prvovýrobcov do potravinového/dodávateľského reťazca, posilnením horizontálnych a vertikálnych väzieb v rámci rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov (kedy medzi prvovýrobcom a konečným spotrebiteľom nie je viac ako jeden sprostredkovateľ) a rozvojom miestnych trhov (charakterizované ako miesto odbytu konečnému spotrebiteľovi v okruhu 100 km od pôvodu poľnohospodárskeho produktu, resp. na území vyššieho územného celku pôvodu poľnohospodárskeho produktu).

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa budú prijímať v termíne 10. 8. 2018 – 15. 10. 2018.

Všetky potrebné informácie pre záujemcov sú dostupné tu: http://www.apa.sk/32-prv-2018


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood