Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

16-02-2017

Názov predmetu zákazky:

Posúdenie aktuálneho stavu hardvéru, softvéru a infraštruktúry Informačného systému Geopriestorová žiadosť o podporu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)