Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Realizácia nezávislého odborného priebežného zhodnotenia programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)