Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

30-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Technicko-organizačné zabezpečenie prezentácie na výstave Agrokomplex 2019 na výstavisku Agrokomplex Nitra

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)