Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Asanácia a búracie práce hospodárska budova Rakytov, LS Ľubochňa

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)