Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-07-2019

Názov predmetu zákazky:

Spotrebný materiál pre multifunkčné zariadenia Triumph Adler

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)