Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Softvérová platforma pre prehliadanie priestorových údajov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)