Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Geodetický systém GNSS pre RTK

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)