Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

27-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Podpora centrálnej infraštruktúry na ukladanie dát

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)