Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

26-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Rozvoz sena, zvoz diviny a drobné práce v poľovníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)