Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Informačný systém na evidenciu pracovného času a cestovných príkazov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)