Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Lesná správa Ľadová, prístupová cesta – prestavba.

Zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)