Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

24-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Monitorovací kamerový systém

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)