Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

21-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie 3 štúdií uskutočniteľnosti k projektovým zámerom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)