Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

20-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Výmena strešnej krytiny AB ústredie OZ Topoľčianky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)