Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Vykonanie certifikačného auditu na systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)