Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Analytická podpora pre tvorbu Strategického plánu SPP 2021 – 2027 – Intervenčná stratégia

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)