Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-06-2019

Názov predmetu zákazky:

Sanácia steny na maštali HD Dobšiná

zákazka bola zaslaná osloveným záujemcom cez PROEBIZ.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)