Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Likvidácia nebezpečného odpadu – eternitu zo strechy hospodárskej budovy Lipová na LS Ľubochňa

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)