Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Biologické služby vrátane dodávky biologického materiálu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)