Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

09-05-2019

Názov predmetu zákazky:

Služby v poľovníctve v PR Malá Vieska s uznaným Zverníkom Rákoš pre rok 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)