Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

25-03-2019

Názov predmetu zákazky:

MFF Agrofilm 2019 - zabezpečenie súťažných filmov, videozáznamov, mediálnych kampaní a súvisiacich služieb spojených s ich propagáciou podľa požiadaviek usporiadateľa

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)