Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

19-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Opravy a servis motorových vozidiel

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)