Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

18-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Náhrada a rozšírenie systémov pre elektronickú poštu a elektronickú komunikáciu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)