Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavebných úprav dolnej haly Biologickej základne Stráž

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)