Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

12-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Klimatizácia technickej miestnosti

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)