Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

08-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)