Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

07-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Zabezpečenie slávnostného otvorenia XIII. ročníka Lesníckych dní vo Zvolene

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)