Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

06-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS s názvom národného projektu „Modernizácia práce veterinárnej a potravinovej správy"

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)