Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Vypracovanie žiadostí o NFP

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)