Zákazky podľa § 117

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-03-2019

Názov predmetu zákazky:

Mobilné prenosné terminály Zebra alebo ekv. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)