Facebook Statistics

Výzva na obsadenie pozície vyslaného národného experta (SNE)

24-02-2017

Cieľom tejto výzvy je vytvoriť databázu oprávnených odborníkov, ktorí môžu byť umiestnení na niektorom z oddelení úradu EFSA podľa ich záujmu.
V súčasnosti prebieha výzva na túto pozíciu, pričom expert bude mať v závislosti od svojich doterajších pracovných skúseností a podľa oddelenia ku ktorému bude pridelený mať na starosti podporu práce EFSA vedeckého Panelu, zber dát, analýzu dát, hodnotenie rizika a oblasť komunikácie o riziku

Viac informácií nájdete na webovom sídle EFSA:
http://careers.efsa.europa.eu/Secondment/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-37

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood