Facebook Statistics

Výzva na grant: Zabezpečenie prípravných prác pre hodnotenie bezpečnosti nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín

20-07-2017

Úrad EFSA vypísal výzvu na grant týkajúci sa zabezpečenia prípravných prác pre hodnotenie bezpečnosti nových potravín (tzv. Novel foods) a tradičných potravín z tretích krajín

Do výzvy na grant sa môžu zapojiť iba organizácie nominované podľa čl. 36 a to v termíne do 13.10.2017.

Nové potraviny sú potraviny a zložky potravín, ktoré sa v EÚ pred 15. májom 1997 vo významnej miere nepoužívali na ľudskú spotrebu.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 258/97, sa zavádza od januára 2018 centralizovaný postup posudzovania a povoľovania. Všetky žiadosti o povolenie nových potravín (podľa článku 10) sa majú predložiť Európskej komisii (EK), ktorá môže požiadať úrad EFSA o posúdenie bezpečnosti.

V nariadení (EÚ) 2015/2283 sa zavádza aj špeciálny postup hodnotenia bezpečnosti tradičných potravín z tretích krajín, založený na histórii bezpečného používania potravín. V tomto prípade sa oznámenie o uvedení tradičnej potraviny z tretej krajiny (podľa článku 14) na trh predkladá v členskom štáte, ktorý ju postúpi všetkým členským štátom (EÚ) a úradu EFSA. Do 4 mesiacov od prijatia platného oznámenia môže členský štát alebo úrad EFSA predložiť riadne zdôvodnené námietky k bezpečnosti, týkajúce sa uvádzania oznámenej tradičnej potraviny na trh. V tomto poslednom prípade môže žiadateľ zmeniť oznámenie na žiadosť (podľa článku 16), kde sa bude následne od EFSA požadovať posúdenie bezpečnosti.

  • Požiadavky na dáta v žiadostiach pre tradičné potraviny v súlade s článkom 10 sú stanovené v príslušnej príručke EFSA
  • Požiadavky na dáta v oznámeniach v pre tradičné potraviny v súlade s článkom 14 v žiadostiach v súlade s článkom 16 sú stanovené v príslušnej príručke EFSA

Ako je ustanovené v nariadení (EÚ) 2015/2283, EFSA prijme svoje stanovisko do 9 mesiacov od dátumu prijatia platnej žiadosti pre novú potravinu podľa článku 10 a do 6 mesiacov od dátumu prijatia platnej žiadosti pre tradičnú potravinu podľa článku 16.

Konečné stanovisko, ktoré pripraví úrad EFSA o bezpečnosti dotknutej novej potraviny, slúži ako vedecký základ pre rozhodnutia EÚ o povoľovaní nových potravín na trh EÚ.

Hlavný cieľ výzvy:

Cieľom tejto výzvy je uzavrieť rámcové dohody o partnerstve, s cieľom nájsť organizácie, ktorým môže EFSA zveriť prípravné práce na posúdení bezpečnosti nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín.

Nie je možné predpovedať celkový počet a typ žiadostí / oznámení, ktoré môže úrad EFSA prijať, pretože to závisí od žiadateľov, ktorí predložia žiadosti EK. Bez ohľadu na túto neistotu sa od roku 2018 predpokladá "vysoký vrchol" z hľadiska žiadostí / oznámení. V záujme efektívneho a včasného vybavovania požadovaných mandátov a zabezpečenia súladu s vyššie uvedenými právnymi lehotami na poskytnutie vedeckého výstupu sa táto výzva na predkladanie návrhov zameriava na vytvorenie dohôd o partnerstve, prostredníctvom ktorých môže úrad EFSA poveriť iné organizácie prípravnými práce v tejto oblasti.

Popis výzvy nájdete v prílohe a všetky ostatné informácie na webovom sídle EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170714