Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na grant týkajúci sa získavania podporných úloh v oblasti zdravia rastlín

28-07-2017

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve na grant týkajúci sa získavania podporných úloh v oblasti zdravia rastlín.

Do výzvy na grant sa môžu zapojiť iba organizácie nominované podľa čl. 36 a to v termíne do 29.9.2017.

Hlavný cieľ výzvy:

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je určiť organizácie, ktorým môže EFSA zveriť úlohy, ktoré spadajú do pôsobnosti úradu pre zdravie rastlín útvaru pre zdravie zvierat a rastlín. Tieto úlohy sa vzťahujú najmä na vedecké poradenstvo a asistenciu Európskej komisii a členským štátom EÚ v týchto oblastiach: vedecká a technická pomoc pre pripravenosť EÚ na krízu zdravia rastlín, vypracovaním usmernení pre prieskum a horizontálnym skenovaním nových škodcov rastlín; Vedecké odporúčania na podporu implementácie nového európskeho predpisu o zdraví rastlín prostredníctvom poskytovania kategorizácie škodcov veľkými skupinami škodcov.

Popis výzvy nájdete v prílohe a všetky ostatné informácie na webovom sídle EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170804

 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood