Facebook Statistics

Výzva na financovanie zo zdrojov iných ako EFSA: podpora regulácie pri riešení expozície chemikáliám

05-10-2020

Typ výzvy:  Inovačná akcia (IA) 
Názov: Podpora vedeckej regulácie pri riešení kombinovanej expozície priemyselným chemikáliám a farmaceutickým výrobkom: od vedy k politike založenej na dôkazoch
Kód: LC-GD-8-2-2020 
Výzva otvorená od-do: 22. 09. 2020 – 26. 01. 2021
Program: Horizon 2020

 

V rámci dokumentu „Towards a zero-pollution ambition for a toxic free environment“ navrhne európska Zelená dohoda (European Green Deal) novú „Chemickú stratégiu pre udržateľnosť” (Chemicals Strategy for Sustainability), ktorá je zameraná na lepšiu ochranu ľudí aj životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami.  

Narastajú tiež obavy z výskytu farmaceutík v životnom prostredí. Ľudia, divoká zver a domáce zvieratá sú vystavené kombináciám rôznych chemikálií prostredníctvom vzduchu, vody (vrátane morského prostredia), potravín a krmív, spotrebných výrobkov či materiálov a tovaru. 

Paralelne s vývojom a implementáciou regulačných prístupov je potrebné zlepšiť základňu vedeckých poznatkov. Je nutné pokročiť v regulačnej vede, aby sa tvorcom politiky a hodnotiteľom rizika poskytli validované a prakticky použiteľné prístupy, metódy a nástroje a aby sa študovala účinnosť a efektívnosť rôznych prístupov. Ďalej by sa mali skúmať účinky expozície ľudí a životného prostredia kombináciám chemikálií. 

Rozsah: 

Táto téma si vyžaduje štúdie aplikovaného výskumu, ktoré demonštrujú, ako je možné použiť nové nástroje a metodické prístupy z regulačnej vedy, uskutočniteľné v regulačnom kontexte a založené na najnovších vedeckých dôkazoch, na identifikáciu, kvantifikáciu a prevenciu škodlivých ko-expozícií 159 priemyselným chemikáliám a farmaceutikám. 

Všetky potrebné informácie o výzve sú dostupné na webovej stránke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a na webovej stránke Európskej komisie

V prípade otázok alebo vysvetlenia, týkajúceho sa výzvy alebo iných činností v rámci programu Horizon 2020, sa môžete sa obrátiť na špecializovaný útvar Komisie pre výskum a/alebo na Národné kontaktné body Horizon 2020, ktoré na Slovensku sídla v Centre vedecko-technických informácií SR. 


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood